لیست کتابها
صفحهاز 5

غلبه بر هیجانات منفی

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

تغذیه، ورزش و خواب مناسب

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

خشونت و پرخاشگری

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

استرس و مقابله با آن

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

خشم و مقابله با آن

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

حل مسئله و تصمیم گیری

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

برقراری ارتباط موثر

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

مدیریت بحران در محیط کار

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

یک مدیر خوب

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

مشاوره و روانشناسی در محیط کار

نویسنده:دفتر معاونت مشاوره و امور روانشناختی
ناشر:سازمان بهزیستی کشور
سال انتشار:1392

صفحهاز 5
کلیه حقوق متعلق به سازمان بهزیستی کشور می باشد
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت فرا داده کوشا
تعداد کاربران آنلاین: 45